Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

το εκούσιον πάθος

τον υποδέχτηκαν με βάγια νομίζοντας ότι θα βρούν την εθνική τους ανεξαρτησία απο τους ξένους εισβολείς ,
θα σταματήσει με θαύματα τις αρώστιες,
όπως  στον φίλο του τον Λάζαρο θα σταματήσει τον θάνατο.

Ο κόσμος προχώρησε και όλο στα ίδια μένει!!!!

Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τοις αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ˙
Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. 
Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτόν ταις του βίου ηδοναίς˙
ίνα και συζήσωμεν αυτώ και ακούσωμεν βοώντος αυτού˙ 
ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών και συνανυψώ υμάς εις την άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλείας των ουρανών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου